Te invitamos a explorar esta tabla con imágenes, palabras en inglés con su respectiva pronunciación y traducciones en español.

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
cake pastel NOUN
camera camera NOUN
can puede VERB
candy caramelo NOUN
car coche NOUN
carrot zanahoria NOUN
cat gato NOUN
catch captura VERB
chair silla NOUN
chicken pollo NOUN
child/children niño/niños NOUN
chips papas
chocolate chocolate NOUN
choose elegir VERB
clap aplaudir VERB
class clase NOUN
classmate compañero de clase NOUN
classroom aula NOUN
clean limpio ADJECTIVE; VERB
clock reloj NOUN
close cerrar VERB
closed cerrado ADJECTIVE
clothes ropa NOUN
coconut coco NOUN
colour color NOUN; VERB
come venga VERB
complete completa VERB
computer ordenador NOUN
cool genial VERB
correct correcto ADJECTIVE
count contar VERB
cousin primo NOUN
cow vaca NOUN
crayon lápiz NOUN
crocodile cocodrilo NOUN
cross cruz NOUN; VERB
cupboard armario NOUN