Te invitamos a explorar esta tabla con imágenes, palabras en inglés con su respectiva pronunciación y traducciones en español.

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
calendar calendario NOUN
camel camello NOUN
camp acampar VERB
card tarjeta NOUN
cartoon caricatura NOUN
castle castillo NOUN
cave cueva NOUN
century siglo NOUN
cereal cereales NOUN
channel canal NOUN
chat charla NOUN
cheap barato ADJECTIVE
chemist químico NOUN
chess ajedrez NOUN
chopsticks palillos chinos NOUN
club club NOUN
collect coleccionar VERB
college universidad NOUN
comb peine NOUN
competition competición NOUN
concert concierto NOUN
conversation conversación NOUN
cooker cocina NOUN
cookie galleta NOUN
corner esquina NOUN
costume disfraz NOUN
could podría MODAL VERB
creature criatura NOUN
crown corona NOUN
cushion cojín NOUN
cut corte NOUN; VERB
cycle ciclo NOUN; VERB