Bienvenido a esta tabla instructiva que presenta imágenes, palabras en inglés, traducciones en español y pronunciaciones en inglés para enriquecer tu vocabulario.

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
safe seguro ADJECTIVE
sail navegar VERB
salad ensalada NOUN
sally sally NOUN
sandwich sándwich NOUN
sauce salsa NOUN
scarf bufanda NOUN
score puntuación VERB
seat asiento NOUN
second segundo NOUN
sendy None NOUN
shall deber VERB
shape forma NOUN
shark tiburón NOUN
shop tienda NOUN
shopping ir de compras NOUN
shoulder hombro NOUN
shout gritar VERB
shower ducha NOUN
sick enfermo ADJECTIVE
skate patinar VERB
skip saltar VERB
slow lento ADJECTIVE
slowly lentamente ADVERB
snail caracol NOUN
snow nieve VERB
someone alguien PRONOUN
something algo PRONOUN
sometimes a veces ADVERB
son hijo NOUN
sports deportes NOUN
square cuadrado ADJECTIVE
stair escalera NOUN
star estrella NOUN
station estación NOUN
stomach estómago NOUN
stomach-ache dolor de estómago NOUN
straight recto ADJECTIVE; ADVERB
strong fuerte ADJECTIVE
sunday domingo NOUN
sunny soleado ADJECTIVE
supermarket supermercado NOUN
surprised sorprendido ADJECTIVE
sweater jersey NOUN
sweet dulce ADJECTIVE
swim nadar VERB
swimming natación NOUN
swimsuit bañador NOUN