Te invitamos a explorar esta tabla con imágenes, palabras en inglés con su respectiva pronunciación y traducciones en español.

Palabras con c en inglés para el nivel a2
Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
cabinet armario NOUN
cafe/café café NOUN
cafeteria cafetería NOUN
cake pastel NOUN
calendar calendario NOUN
call llamar a NOUN
camel camello NOUN
camera camera NOUN
camp acampar VERB
camping camping NOUN
campsite camping NOUN
can puede VERB
candy caramelo NOUN
cannot no puede MODAL VERB
cap tapa NOUN
capital capital NOUN
car coche NOUN
car park aparcamiento NOUN
card tarjeta NOUN
career carrera NOUN
careful cuidado ADJECTIVE
carefully cuidadosamente ADVERB
carpet alfombra NOUN
carrot zanahoria NOUN
carry llevar VERB
cartoon caricatura NOUN
case caso NOUN
cash efectivo NOUN; VERB
castle castillo NOUN
cat gato NOUN
catch captura VERB
ceiling techo NOUN
celebrate celebrar VERB
celebrity celebridad NOUN
cell phone teléfono celular NOUN
cent centavo NOUN
centimetre/centimeter centímetro/centímetro NOUN
centre/center centre/center NOUN
century siglo NOUN
cereal cereales NOUN
certainly ciertamente ADVERB
chain cadena NOUN
chair silla NOUN
change cambiar NOUN
channel canal NOUN
character carácter NOUN
chat charla NOUN
chatroom sala de chat NOUN
cheap barato ADJECTIVE
check revisar VERB
cheese queso NOUN
chef chef NOUN
chemist químico NOUN
chemistry química NOUN
cheque cheque NOUN
chess ajedrez NOUN
chicken pollo NOUN
child niño NOUN
chilli chile NOUN
chips papas
chocolate chocolate NOUN
choose elegir VERB
cinema cine NOUN
circle círculo NOUN
circus circo NOUN
city ciudad NOUN
class clase NOUN
classical clásico ADJECTIVE
classmate compañero de clase NOUN
classroom aula NOUN
clean limpio ADJECTIVE; VERB
cleaner cleaner NOUN
clear borrar VERB
clearly claramente ADVERB
clever inteligente ADJECTIVE
click clic en NOUN; VERB
climb subir VERB
climbing escalada NOUN
clock reloj NOUN
close cerrar VERB
close to cerca de
closed cerrado ADJECTIVE
closet armario NOUN
clothes ropa NOUN
cloud nube NOUN
cloudy nublado ADJECTIVE
clown payaso NOUN
club club NOUN
coach autobús NOUN
coast costa NOUN
coffee café NOUN
cola cola NOUN
cold frío NOUN
colleague colega NOUN
collect coleccionar VERB
college universidad NOUN
colour color NOUN; VERB
comb peine NOUN
come venga VERB
comedy comedia NOUN
comfortable cómodo ADJECTIVE
comic cómic NOUN
company compañía NOUN
competition competición NOUN
complete completa VERB
computer ordenador NOUN
concert concierto NOUN
congratulations! ¡Enhorabuena! EXCLAMATION
contact contact NOUN; VERB
continue continuar VERB
conversation conversación NOUN
cook cocinero NOUN; VERB
cooker cocina NOUN
cookie galleta NOUN
cooking cocinar NOUN
cool genial VERB
copy copia NOUN; VERB
corner esquina NOUN
correct correcto ADJECTIVE
cost costo NOUN; VERB
costume disfraz NOUN
could podría MODAL VERB
country país NOUN
countryside campo NOUN
course curso EXCLAMATION
cousin primo NOUN
cover portada NOUN; VERB
cow vaca NOUN
crazy loco ADJECTIVE
cream crema NOUN
credit crédito NOUN
cricket cricket NOUN
cross cruz NOUN; VERB
crossing cruzando NOUN
crowd multitud NOUN
crowded atestado ADJECTIVE
cry llorar NOUN; VERB
cup taza NOUN
cupboard armario NOUN
curry curry NOUN
curtain cortina NOUN
customer cliente NOUN
cut corte NOUN; VERB
cycle ciclo NOUN; VERB
cycling ciclismo NOUN