Te invitamos a explorar esta tabla con imágenes, palabras en inglés con su respectiva pronunciación y traducciones en español.

Palabras con c en inglés para el nivel b2
Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
cabinet armario NOUN
cafe/café café NOUN
cafeteria cafetería NOUN
cake pastel NOUN
calendar calendario NOUN
call llamar a NOUN
camel camello NOUN
camera camera NOUN
camp acampar VERB
camping camping NOUN
campsite camping NOUN
can puede VERB
candy caramelo NOUN
cannot no puede MODAL VERB
cap tapa NOUN
capital capital NOUN
car coche NOUN
card tarjeta NOUN
career carrera NOUN
careful cuidado ADJECTIVE
carefully cuidadosamente ADVERB
carpet alfombra NOUN
carrot zanahoria NOUN
carry llevar VERB
cartoon caricatura NOUN
case caso NOUN
cash efectivo NOUN; VERB
castle castillo NOUN
cat gato NOUN
catch captura VERB
cathedral catedral NOUN
ceiling techo NOUN
cell célula NOUN
cent centavo NOUN
centimetre/centimeter centímetro/centímetro NOUN
centre/center centre/center NOUN
century siglo NOUN
cereal cereales NOUN
certainly ciertamente ADVERB
chain cadena NOUN
chair silla NOUN
change cambiar NOUN
channel canal NOUN
chat charla NOUN
chatroom sala de chat NOUN
cheap barato ADJECTIVE
check revisar VERB
cheese queso NOUN
chef chef NOUN
chemist químico NOUN
chemistry química NOUN
cheque cheque NOUN
chess ajedrez NOUN
chicken pollo NOUN