Bienvenido a esta tabla instructiva que presenta imágenes, palabras en inglés, traducciones en español y pronunciaciones en inglés para enriquecer tu vocabulario.

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
sad triste ADJECTIVE
sam sam NOUN
sand arena NOUN
sausage salchicha NOUN
say decir ADVERB
scary miedo ADJECTIVE
school escuela NOUN
sea mar NOUN
see véase VERB
sentence oración NOUN
she ella PRONOUN
sheep oveja NOUN
shell concha NOUN
ship barco NOUN
shirt camisa NOUN
shoe zapato NOUN
shop tienda NOUN
short corto ADJECTIVE
shorts cortos NOUN
show Mostrar NOUN
silly tonto ADJECTIVE
sing cantar VERB
sister hermana NOUN
sit sit VERB
skateboard patineta NOUN
skateboarding patinaje NOUN
skirt falda NOUN
sleep dormir VERB
small pequeño ADJECTIVE
smile sonríe VERB
snake serpiente NOUN
so así que NOUN
soccer fútbol NOUN
sock calcetín NOUN
sofa sofá NOUN
some algunos PRONOUN
song canción NOUN
sorry siento ADJECTIVE
spell hechizo VERB
spider araña NOUN
sport deporte NOUN
stand soporte VERB
start iniciar VERB
stop parada VERB
store tienda NOUN
story historia NOUN
street calle NOUN
sun sol NOUN
sweet dulce ADJECTIVE
swim nadar VERB