Te invitamos a explorar esta tabla con imágenes, palabras en inglés con su respectiva pronunciación y traducciones en español.

Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
cDn cDn NOUN
café café NOUN
cage jaula NOUN
call llamar a NOUN
car coche NOUN
careful cuidado ADJECTIVE
carefully cuidadosamente ADVERB
carry llevar VERB
catch captura VERB
centre centro NOUN
change cambiar NOUN
cheese queso NOUN
cinema cine NOUN
circle círculo NOUN
circus circo NOUN
city ciudad NOUN
city/town ciudad/pueblo NOUN
clever inteligente ADJECTIVE
climb subir VERB
cloud nube NOUN
cloudy nublado ADJECTIVE
clown payaso NOUN
coat abrigo NOUN
coffee café NOUN
cold frío NOUN
come venga VERB
comic cómic NOUN
cook cocinero NOUN; VERB
cough tos NOUN; VERB
could podría MODAL VERB
country país NOUN
countryside campo NOUN
cry llorar NOUN; VERB
cup taza NOUN
curly rizado ADJECTIVE