Te invitamos a explorar esta tabla con imágenes, palabras en inglés con su respectiva pronunciación y traducciones en español.

Palabras con c en inglés para el nivel b1
Ilustración 🇬🇧 Palabra en inglés 🇪🇸 Palabra en español Tipo Pronunciación
cab taxi NOUN
cabbage col NOUN
cabin cabina NOUN
cabinet armario NOUN
cable cable NOUN
cafe/cafe café/cafetería NOUN
cafeteria cafetería NOUN
cage jaula NOUN
cake pastel NOUN
calculator calculadora NOUN
calendar calendario NOUN
calf pantorrilla NOUN
call llamar a NOUN
call for convocatoria de PHRASAL VERB
call in llamar NOUN
calm calma ADJECTIVE
camel camello NOUN
camera camera NOUN
camp acampar VERB
camping camping NOUN
campsite camping NOUN
can puede VERB
canal canal NOUN
cancel cancelar VERB
candidate candidato NOUN
candle vela NOUN
candy caramelo NOUN
canteen cantina NOUN
cap tapa NOUN
capital capital NOUN
captain capitán NOUN
car coche NOUN
car park aparcamiento NOUN
card tarjeta NOUN
cardboard cartón NOUN
care cuidado NOUN; VERB
career carrera NOUN
careful cuidado ADJECTIVE
carefully cuidadosamente ADVERB
careless descuidado ADJECTIVE
carpet alfombra NOUN
carrot zanahoria NOUN
carry llevar VERB
carry on seguir NOUN
carry out llevar a cabo NOUN
cartoon caricatura NOUN
case caso NOUN
cash efectivo NOUN; VERB
cashpoint cajero NOUN
castle castillo NOUN
casual casual ADJECTIVE
cat gato NOUN
catch captura VERB
cathedral catedral NOUN
cattle ganado NOUN
cave cueva NOUN
ceiling techo NOUN
celebrate celebrar VERB
celebration celebración NOUN
celebrity celebridad NOUN
cell phone teléfono celular NOUN
cent centavo NOUN
centimetre centímetro NOUN
central central ADJECTIVE
central heating calefacción central NOUN
centre/center centre/center NOUN
century siglo NOUN
cereal cereales NOUN
ceremony ceremonia NOUN
certain cierta ADJECTIVE
certainly ciertamente ADVERB
certificate certificado NOUN
chain cadena NOUN
chair silla NOUN
challenge desafío NOUN
challenging desafiando ADJECTIVE
champion campeón NOUN
championship campeonato NOUN
chance oportunidad NOUN
change cambiar NOUN
changing room vestidor NOUN
channel canal NOUN
chapter capítulo NOUN
character carácter NOUN
charge carga NOUN; VERB
charity caridad NOUN
charming encantador ADJECTIVE
chat charla NOUN
chat show tertulia NOUN
chatroom sala de chat NOUN
cheap barato ADJECTIVE
cheat tramposo VERB
check revisar VERB
check in registrarse VERB
check out comprobar VERB
check-in registrarse NOUN
checkout caja NOUN
cheek mejilla NOUN
cheerful alegre ADJECTIVE
cheers! ¡Salud! EXCLAMATION
cheese queso NOUN
chef chef NOUN
chemist químico NOUN
chemistry química NOUN
cheque cheque NOUN
chess ajedrez NOUN
chest of drawers cajonera NOUN
chicken pollo NOUN
child niño NOUN
childhood infancia NOUN
chilli chile NOUN
chin barbilla NOUN
chip papa NOUN
chocolate chocolate NOUN
choice elección NOUN
choose elegir VERB
cinema cine NOUN
circle círculo NOUN
circus circo NOUN
city ciudad NOUN
clap aplaudir VERB
class clase NOUN
classical clásico ADJECTIVE
classical music comedy clásica comedia NOUN
classmate compañero de clase NOUN
classroom aula NOUN
clean limpio ADJECTIVE; VERB
cleaner cleaner NOUN
clear borrar VERB
clearly claramente ADVERB
clever inteligente ADJECTIVE
click clic en NOUN; VERB
climb subir VERB
climbing escalada NOUN
clinic clínica NOUN
clock reloj NOUN
close cerrar VERB
closed cerrado ADJECTIVE
clothes ropa NOUN
cloud nube NOUN
cloudy nublado ADJECTIVE
clown payaso NOUN
club club NOUN
coach autobús NOUN
coast costa NOUN
coat abrigo NOUN
coconut coco NOUN
cod bacalao NOUN
coin moneda NOUN
cola cola NOUN
cold frío NOUN
collar cuello NOUN
colleague colega NOUN
collect coleccionar VERB
collection colección NOUN
college universidad NOUN
colour color NOUN; VERB
colourful colorido ADJECTIVE
come venga VERB
come on Vamos VERB
comfort confort NOUN
comfortable cómodo ADJECTIVE
comic cómic NOUN
comma coma NOUN
common común NOUN
communicate comunicar VERB
communication comunicación NOUN
company compañía NOUN
compare comparar VERB
compete competir VERB
competition competición NOUN
competitor competidor NOUN
complain quejarse VERB
complaint queja NOUN
complete completa VERB
complicated complicado ADJECTIVE
computer ordenador NOUN
concentrate concentrarse VERB
concert concierto NOUN
conclusion conclusión NOUN
condition condición NOUN
conference conferencia NOUN
confident seguro / confiado ADJECTIVE
confirm confirmar VERB
confused confuso ADJECTIVE
confusing confuso ADJECTIVE
congratulations! ¡Enhorabuena! EXCLAMATION
connect conectar VERB
connection conexión NOUN
consider considerar VERB
consist consistir VERB
consonant consonant NOUN
contact contact NOUN; VERB
contain contener VERB
contents contenidos NOUN
contest concurso NOUN
continent continente NOUN
continue continuar VERB
contract contrato NOUN
control control NOUN; VERB
convenient conveniente ADJECTIVE
conversation conversación NOUN
convince convencer VERB
cook cocinero NOUN; VERB
cooker cocina NOUN
cookie galleta NOUN
cooking cocinar NOUN
cool genial VERB
copy copia NOUN; VERB
corn maíz NOUN
corner esquina NOUN
correct correcto ADJECTIVE
correction corrección NOUN
cost costo NOUN; VERB
costume disfraz NOUN
cosy acogedor ADJECTIVE
cottage rurales NOUN
cotton algodón NOUN
cough tos NOUN; VERB
could podría MODAL VERB
count contar VERB
country país NOUN
countryside campo NOUN
couple pareja NOUN
courage coraje NOUN
course curso EXCLAMATION
court tribunal NOUN
cousin primo NOUN
cover portada NOUN; VERB
cow vaca NOUN
crash choque NOUN; VERB
crazy loco ADJECTIVE
cream crema NOUN
create crear VERB
creative creativo ADJECTIVE
creature criatura NOUN
credit crédito NOUN
credit card tarjeta de crédito NOUN
crew tripulación NOUN
cricket cricket NOUN
crime delito NOUN
criminal criminal NOUN
crop cultivo NOUN
cross cruz NOUN; VERB
cross out tachar NOUN
crossing cruzando NOUN
crossroads encrucijada NOUN
crowd multitud NOUN
crowded atestado ADJECTIVE
cruel cruel ADJECTIVE
cruise crucero NOUN
cry llorar NOUN; VERB
cucumber pepino NOUN
cultural cultural ADJECTIVE
culture cultura NOUN
cup taza NOUN
cupboard armario NOUN
cure cura NOUN; VERB
curious curioso ADJECTIVE
curiously curiosamente ADVERB
curly rizado ADJECTIVE
currency divisa NOUN
curriculum curriculum NOUN
curry curry NOUN
curtain cortina NOUN
cushion cojín NOUN
custom personalizado NOUN
customer cliente NOUN
customs aduana / costumbres NOUN
cut corte NOUN; VERB
cut up cortar PHRASAL VERB
cute bonito ADJECTIVE
cycle ciclo NOUN; VERB
cycling ciclismo NOUN
cyclist ciclista NOUN